🔎
🏠 בית🏠|📧 ליצור קשר עם📧|הספרייה|📅 29-05
📅 29-05 היום בהיסטוריה|💳 לתרום|📕 הספרייה|||

(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו "אתליא אתואש" הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג ."אתיתכ אתואש" רהה
."יהו'ג תלחמ" והוניכ םידרוכהש יפכ וא "יאזוה תלחמ" ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו "רפוסה ארזע" םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - "לאקזחי
הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,"דורמינ שרע" קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא ש"ע ,"םיהרביא תאכריב" :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא
היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה ט"יה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
."ןיר'גהמ תלחמ" - "םירגהמה תנוכש" םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה "לודגה השמ אלומ" ש"ע ארקנ םהבש לודגהו תס
(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב ת"וש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח

📊 מאמרים 133,693 | תמונות 38,660 | ספרים 8,340 | קבצים הקשורים 13,524 | 📼 Video 22 | 🗄 מקורות 6,630 |

תוצאה: 1 מס 'פריטים שנמצאו, בקבוצה נבחרת! 📱
🏰(Slemaniya) הינמילס
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
םינמ'תועה םיכרותה ןוטלש תפוקתב،החפ ןמילוס ידי-לע 1784 תנשב הדסונ הינמילס
ןמילוס דיצל ואצי ביבאה ימימ דחאבש םירפסמ.ןושארה דימח לודבע לש ונוטלשו
םסובמו לולצ ריוא.תורעיו תושרוח،םימ-ילחנו תונייעמ רוזאל ועלקנו ותיילמפו החפ
רימאה תא קתיר מ"ק 15 כ ובחורו מ"ק 45 כ וכרואש،הרופה קמעה.ביבאה-יחרפ חירב
ינב.ריע הז קמעב םיקהל הטלחה החפ ןמילוס לש ובלב הלמג םוקמב וב.ומיסקהו
.ןויערב וכמתו םה ףא ומסקוה תינמ'תועה תיכרותה הלוצאה ינב םלוכ ויהש،ותיילמפ
،הכולמה ןומרא،הלשממה תיבל הניפ-ןבא חינה רצק ןמז ךותו ונויער תא שמימ ןמילוס
ונבש הכאלמ ילעבו،םיאנב - םילעופ יפלא רוזיאל ואבוה.הלוצאה-ינבל ךוניח תודסומ
אלש דע החנ אל רימאה לש ותעד.דגסמ،רפס-יתב،רחסמ-יתב،קושה :תוברל ריעה תא
אוה.הכרב םש הרוש םידוהי שיש םוקמבש ןימאה יכ،ריעב וררוגתי םידוהי םגש גאד
תידוהי הליהק התייה הבו (רוחשה רהה) "גאד-ארק" הבורקה ריעה לא תחלשמ חלש
ןוצרב ונענ םידוהיה.דאדגב םעו סרפ םע םיבוט םירשק הל ויהש،תגשגשמו הרישע
،ןומא-רב לאירבג םכח לש ותושארב،םידוהי לש הצובק האבו רימאה לש ותשקבל
םהינפ תא םדיקו םתארקל אצי ומצעבו ודובכב אחפ ןמילוס.השדחה ריעב בשייתהל
הכרב םתאבהש עדוי ינא םויה ול רמאו לאירבג םכח לש ודי תא ץחל،תופי םינפ רבסב
רבד.ריעה םורדב ורחב םהו תידוהיה הנוכשה תא םיקהל ןכיה רוחבל םהל ןתנ.ונריעל
ריעל הביבסב םירפכה ידוהי לכ ורגיה הנש ךות.תסנכ-תיבל הניפ-ןבא וחינה ןושאר
.ידוהיה עבורה תא ונב םשו ריעה לש המורדב וררוגתהו השדחה הינמילס
האמכ םש םיבשוי" :הינמילס לע רפסמ 1827 תנשב ריעב רקיבש،ללה תיבד דוד 'ר
،דאמ הפי תסנכ-תיב םהל،הנידהב ידוהי לשכ םנושלו םהיסומינש תוידוהי תוחפשמ
"הכאלמ-ילעב םה םיראשנה،םירחוס םבור
םג ויה.םידב תעיבצ،הגירא،תוטייח،תופרוצ :תוכאלמבו،רחסמב וקסע םידוהיה
אגאה לש ותוסחב ויהש םושמ םיבוט םיאנתב ויח םה.םירפכה ןיב ודדנש םילכור
.ויקסע תא להנל ול ורזעו םינומלש ול ומלשש
םהידלי תא וחלשש תוחפשמ ויה.דאדגב ידוהי םע קודה רשק לע ורמש ריעה ידוהי
הרשכה םהל תונקהל ידכ לובנטסיאל וחלשנו תונייטצהב ומייסו דאדגבב דומלל
הרטשמ חקפמ תגרדב ינשהו הקפסאה ליחב ףולא-ןגס תגרדל עיגה םהמ דחאו תיאבצ
.הינוויד זוחמב
המחלמה םותבו בער תפרחמ ולבס הינמילס ידוהי הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
-רב בוט-םוי ברה הליהקה שאר.רפתשה םידוהיה בצמ،קאריעל םיטירבה תסינכ םעו
.ריעה תצעומ רבחכ רחבנ ןומא-רב לאירבג םכח לש ודכנ،ןומא
-יתבב.םידוהי ויה וירומ תיברמש ידוסי רפס-תיב ידוהיה עבורב םקוה םיעבראה תונשב
ולבקו םיינוכיתה םהידומיל תא ומייסש םידוהי םידלי םג ודמל ריעבש םיינוכית רפס
.דאדגבב הטיסרבינואב דומלל וכישמה םקלחו תורגב תודועת
ידכ ריעל ועיגה לארשי-ץראמ םי"רדשו לארשי-ץרא םע רשק לע ורמש הינמילס ידוהי
.תובישיל תומורת ףוסאל
םכחל ונפו ינחור העור אלל הראשנ תידוהיה הליהקהו לארשי-ץראל הלע בוט-םוי ברה
הליחת חלש חנ םכח.ברל םהל גואדל ונממ ושקבו ק'גנס-יוכ לש הברכ ןהיכש חנ קחצי
התייה רבכ הינמילסב.תוקונית דמלמו קדובו טחוש להומ،ברכ שמשל וידימלתמ דחא
.שדוקה תכאלמ לכ תא תושעל קיפסה אל דחא ברו תסנכ-יתב 3 הב ויהו הלודג הליהק
הינמילסל םיסנ םכח עיגהב،םיסנ םכח ונב תא םג הינמילסל חולשל טילחמ חנ םכח
ןהכיו הינמילסל רובעי ומצע אוהש טילחמ חנ ברהו ריעה ינבר ינש ןיב םיחתמ ורצונ
.םיסנ םכח ונב תא ק'גנס-יוכ לש הברכ ומוקמב הנימו ריעה לש הברכ
םימלסומהו הלמשחתה דאדגבב הריואה ינאליכלא ילע דישר דרמ ימיב 1941 תנשב
،םיבר רחסמ ירשקו החפשמ ירשק םהיניב ויהש،ה'צבלחו הינמילס ידוהי.םידוהיב וערפ
.רוזאב רקיבש ללה המלש לש ודודיעב،תימואל תינויצ העונת ומיקהו וררועתה
.לארשי-ץראל תולעל םענכשל התסינו םידוהי רעונ ינב םע םישגפמ המייק העונתה
.קשנב שומישהו תירבעה הפשה םג ודמלנ םייאשחה םישגפמב
רשאכ،תילכראירטפ הרבחב ויח ןאתסידרוכ ידוהי הינמילסב םג תוליהקה ראשב ומכ
שארש לככו דחא תיב קשמב םלוכ ורג וידכנו וינתח ויתולכ וינב،החפשמה שאר
.רתוי תשגרומ התייה הרבחב ותעפשה ןוממבו םינתחב،םינבב ךרובמ היה החפשמה
םולשת תא וכסח ךכבו םהיתוחפשמ יבורק םע ןיאושינ תירבב ואב הינמילס ידוהי
.םלשל ותורשפאב היה דחא לכ אלשו הובג היהש רהומה
،תושפנ 400 כ - ה'צבלח ידוהיו תושפנ 1500 כ ןהש תוחפשמ 300 ונמ הינמילס ידוהי
.1951 תנשב לארשיל םלוכ ולע

⁉️ נכס פריטים
🎗 קבוצה:🏰 מקומות
🏁 שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
💎 מקום🌆 עיר
🌐 ניב☀️ כורדי - Sorani
🏙 ערים⚪ Sulaimaniyah
🗺 פרובנס⬇️ דרום כורדיסטן

איכות פריט: 68% ✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 7:49AM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (مانو بەرزنجی) על: Mar 4 2016 7:56AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 1,361

✒️ עדכון פריט זה!
🔖 הוסף לאוספים שלי💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!
📚 קבצים הקשורים: 0
Quick Response Code
🔗 פריטים המקושרים: 0
🏁 שפות...
🏁 שפות מאמרים%
☀️ کوردیی ناوەڕاست88,91466%
☀️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr25,09118%
🇸🇦 عربي7,9975%
☀️ کرمانجی - کوردیی باکوور4,3333%
☀️ هەورامی3,6532%
🇬🇧 English1,4681%
🇮🇷 فارسی1,0600%
🇹🇷 Türkçe3980%
🇫🇷 Française1700%
🇩🇪 Deutsch1350%
🇳🇱 Nederlands1330%
🇷🇺 Pусский580%
☀️ Kurdîy Nawerast - Latînî360%
☀️ لەکی330%
🇸🇪 Svenska320%
🇮🇱 עברית290%
🇮🇹 Italiano260%
🇪🇸 Español250%
🇯🇵 日本人180%
🇨🇳 中国的110%
🇫🇮 Fins110%
🇳🇴 Norsk100%
🇦🇲 Հայերեն90%
🇬🇷 Ελληνική90%
👫 חברי כורדיפדיה...
📩 חברי כורדיפדיה📷 מאמרים%
📩هاوڕێ باخەوان86,66564%
📩بەڕێوەبەری سیستم29,04021%
📩مانو بەرزنجی11,9118%
📩سەریاس ئەحمەد3,9242%
📩بەناز جۆڵا1,1670%
📩رۆژهات سەعید3920%
📩هەڤاڵ نەژاد1100%
📩ڕەوەز جەلال ئەمین1010%
📩ئاراس ئیلنجاغی1000%
📩نالیا ئیبراهیم870%
📩شکۆ حەمەد شێخانی710%Kurdipedia.org (2008 - 2017) version: 9.05 | 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5 | זמן טעינת דף: 0,109 2!
☎ +3165471029 +31619975574 | ☎ +9647503268282 +9647701579153